Minggu, 26 Februari 2012

Komik Naruto Chapter 1 - 576

New :  Naruto 576 : The Guide of The Reunion

Chapter Name

Naruto 1 : Uzumaki Naruto 07/04/2009
Naruto 2 : Ko No Ha Maru!! 07/04/2009
Naruto 3 : Uchiha Sasuke!! 07/04/2009
Naruto 4 : Hatake kAKASHI!! 07/04/2009
Naruto 5 : Carelessness Is Your Worst Enemy 07/04/2009
Naruto 6 : Not Sasuke Kun!! 07/04/2009
Naruto 7 : Kakashi's Conclusion 07/04/2009
Naruto 8 : That's Why You're Failures!!
07/05/2009
Naruto 9 : The Worst Possible Client 07/05/2009
Naruto 10 : Two Down 07/05/2009
Naruto 11 : Disembark!! 07/05/2009
Naruto 12 : It's Over!! 07/05/2009
Naruto 13 : I'm A Ninja 07/05/2009
Naruto 14 : Secret Plan 07/05/2009
Naruto 15 : Sharingan Resurrected 07/05/2009
Naruto 16 : Who Are You 07/05/2009
Naruto 17 : Preparation For Battle!! 07/05/2009
Naruto 18 : Training Commences 07/05/2009
Naruto 19 : Symbol Of Courage 07/05/2009
Naruto 20 : The Country That Had A Hero!! 07/05/2009
Naruto 21 : Encounter In The Forest 07/05/2009
Naruto 22 : A Rival Appears!! 07/05/2009
Naruto 23 : Two Surprise Attacks!! 07/05/2009
Naruto 24 : Speed 07/05/2009
Naruto 25 : For The Sake Of Dreams!! 07/05/2009
Naruto 26 : Crumbling Sharingan 07/05/2009
Naruto 27 : Awaken 07/05/2009
Naruto 28 : Nine Tails!! 07/05/2009
Naruto 29 : An Important Person!! 07/05/2009
Naruto 30 : Your Future Is!! 07/05/2009
Naruto 31 : Their Own Battles!! 07/05/2009
Naruto 32 : A Tool Called Shinobi 07/05/2009
Naruto 33 : The Bridae Of Heroes!! 07/05/2009
Naruto 34 : Intruders! 07/05/2009
Naruto 35 : Iruka Vs. Kakashi! 07/05/2009
Naruto 36 : Sakura's Depression 07/05/2009
Naruto 37 : The Worst Match Up 07/05/2009
Naruto 38 : Start 07/05/2009
Naruto 39 : Challengers!! 07/05/2009
Naruto 40 : The First Test!! 07/05/2009
Naruto 41 : The Devil's Whisper! 07/05/2009
Naruto 42 : Each Person's Battle!! 07/05/2009
Naruto 43 : The Tenth Question 07/05/2009
Naruto 44 : Tested Ability!! 07/05/2009
Naruto 45 : The Second Test!! 07/05/2009
Naruto 46 : The Codewoed Is 07/05/2009
Naruto 47 : Predator!! 07/05/2009
Naruto 48 : The Purpose Is 07/05/2009
Naruto 49 : Coward!! 07/05/2009
Naruto 50 : I Must 07/05/2009
Naruto 51 : The Beautiful Beast!! 07/05/2009
Naruto 52 : Condition Of Usage!! 07/05/2009
Naruto 53 : Sakura's Decision!! 07/05/2009
Naruto 54 : Sakura And Ino 07/05/2009
Naruto 55 : Allout War 07/05/2009
Naruto 56 : Granted Power 07/05/2009
Naruto 57 : 10 Hours Earlier 07/05/2009
Naruto 58 : Witnesses!! 07/05/2009
Naruto 59 : Tragedy Of Sand!! 07/05/2009
Naruto 60 : Last Chance!! 07/05/2009
Naruto 61 : The Path You Should Take!! 07/05/2009
Naruto 62 : Trapped Rats 07/05/2009
Naruto 63 : The Other Face 07/05/2009
Naruto 64 : Hokage's Message!! 07/05/2009
Naruto 65 : Life Risking Battles!! 07/05/2009
Naruto 66 : Sakura's Request 07/05/2009
Naruto 67 : Opposing Ability!! 07/05/2009
Naruto 68 : The Uchiha Blood!! 07/05/2009
Naruto 69 : The Terrifying Visitor!! 07/05/2009
Naruto 70 : The One Who Will Die Is! 07/05/2009
Naruto 71 : A Wall Too High!! 07/05/2009
Naruto 72 : Rivalry!! 07/05/2009
Naruto 73 : Announcement Of Defeat! 07/05/2009
Naruto 74 : The 6th Match And Then!! 07/05/2009
Naruto 75 : Naruto's Growth!! 07/05/2009
Naruto 76 : Kiba's Comeback!! Naruto's Comeback!! 07/05/2009
Naruto 77 : Naruto's Trick!! 07/05/2009
Naruto 78 : Neji And Hinata 07/05/2009
Naruto 79 : The Hyuga Clan 07/05/2009
Naruto 80 : Surpass The Limit 07/05/2009
Naruto 81 : Gaara Vs 07/05/2009
Naruto 82 : Lee's Secret!! 07/05/2009
Naruto 83 : Absolute Defense Crumbles! 07/05/2009
Naruto 84 : The Genius Of Hard Work!! 07/05/2009
Naruto 85 : Now 07/05/2009
Naruto 86 : Extreme Lotus!!! 07/05/2009
Naruto 87 : Prelims Conclude!! 07/05/2009
Naruto 88 : Where's Sasuke! 07/05/2009
Naruto 89 : Naruto's Request!! 07/05/2009
Naruto 90 : What About The Training! 07/05/2009
Naruto 91 : Disciple Application! 07/05/2009
Naruto 92 : Leaf And Sound And Sand And!! 07/05/2009
Naruto 93 : Each's Passion!! 07/05/2009
Naruto 94 : Key 07/05/2009
Naruto 95 : The Meeting!! 07/05/2009
Naruto 96 : The Sudden Intruder!! 07/05/2009
Naruto 97 : Reason To Exist!! 07/05/2009
Naruto 98 : A Proud Failure!! 07/05/2009
Naruto 99 : Main Event, Commences!! 07/05/2009
Naruto 100 : Prepared To Die!! 07/05/2009
Naruto 101 : The Other 07/05/2009
Naruto 102 : The Bird In The Cage!! 07/05/2009
Naruto 103 : Loser!! 07/05/2009
Naruto 104 : The Power To Change!! 07/05/2009
Naruto 105 : The Great Flight!! 07/05/2009
Naruto 106 : Sasuke Fails 07/05/2009
Naruto 107 : 07/05/2009
Naruto 108 : Premonition Of Victory 07/05/2009
Naruto 109 : Leaf, Dance! 07/05/2009
Naruto 110 : Finally 07/05/2009
Naruto 111 : Sasuke Vs Gaara 07/05/2009
Naruto 112 : Sasuke's Taijutsu 07/05/2009
Naruto 113 : Reason For The Lateness 07/05/2009
Naruto 114 : Attack! 07/05/2009
Naruto 115 : Chuunin Exam, Conclusion! 07/05/2009
Naruto 116 : The Crumbling Leaf 07/05/2009
Naruto 117 : The Assigned Mission 07/05/2009
Naruto 118 : Orochimaru's Summoning 07/05/2009
Naruto 119 : 07/05/2009
Naruto 120 : Konoha Kuzushi 07/05/2009
Naruto 121 : Leaf History 07/05/2009
Naruto 122 : Like Tsugarete Yukuishi!! 07/05/2009
Naruto 123 : The Final Sealing 07/05/2009
Naruto 124 : The Eternal Battle! 07/05/2009
Naruto 125 : The Awakening 07/05/2009
Naruto 126 : Careless!! 07/05/2009
Naruto 127 : Feeling Alive!! 07/05/2009
Naruto 128 : Beyond His Limits!! 07/05/2009
Naruto 129 : Pain!! 07/05/2009
Naruto 130 : Love!! 07/05/2009
Naruto 131 : A Name Called Gaara!! 07/05/2009
Naruto 132 : Two Boys Darkness And Light 07/05/2009
Naruto 133 : Strong Guys!! 07/05/2009
Naruto 134 : 07/05/2009
Naruto 135 : Storm Fight 07/05/2009
Naruto 136 : The Finale Blow!! 07/05/2009
Naruto 137 : The Shinobi Of The Leaf!! 07/05/2009
Naruto 138 : Crumbling Leaf, End 07/05/2009
Naruto 139 : That Person's Name Is!! 07/05/2009
Naruto 140 : Proximity!! 07/05/2009
Naruto 141 : Itachi Uchiha!! 07/05/2009
Naruto 142 : Kakashi Vs. Itachi 07/05/2009
Naruto 143 : The Fourth Daime's Isan 07/05/2009
Naruto 144 : 07/05/2009
Naruto 145 : Memory Of Despair 07/05/2009
Naruto 146 : Hatred!! 07/05/2009
Naruto 147 : My Fight! 07/05/2009
Naruto 148 : Itachi's Chakra!! 07/05/2009
Naruto 149 : Legendary!! 07/05/2009
Naruto 150 : Start Of The Training 07/05/2009
Naruto 151 : Chance!! 07/05/2009
Naruto 152 : Step 2 07/05/2009
Naruto 153 : Explorers! 07/05/2009
Naruto 154 : Arrived! 07/05/2009
Naruto 155 : The Third Step 07/05/2009
Naruto 156 : Business 07/05/2009
Naruto 157 : And The Answer Is 07/05/2009
Naruto 158 : I Won't Forgive You 07/05/2009
Naruto 159 : The Wager!! 07/05/2009
Naruto 160 : The Necklace Of Death 07/05/2009
Naruto 161 : Tsunade's Decision 07/05/2009
Naruto 162 : The Heart That Can't Resist!! 07/05/2009
Naruto 163 : What Refuses To Decay! 07/05/2009
Naruto 164 : Medical Ninja 07/05/2009
Naruto 165 : Naruto Attacks! 07/05/2009
Naruto 166 : A Ninja's Talents 07/05/2009
Naruto 167 : The Arrangement 07/05/2009
Naruto 168 : Just One More Time 07/05/2009
Naruto 169 : To Bet One's Life!! 07/05/2009
Naruto 170 : The Battle Of The Legendary Three! 07/05/2009
Naruto 171 : Inherit The Dreams 07/05/2009
Naruto 172 : Returning Home 07/05/2009
Naruto 173 : Affliction 07/05/2009
Naruto 174 : Each And Their Path 07/05/2009
Naruto 175 : Naruto Vs. Sasuke!! 07/05/2009
Naruto 176 : Bitter Rivalry 07/05/2009
Naruto 177 : The Four Sounds 07/05/2009
Naruto 178 : The Temptation Of The Sound 07/05/2009
Naruto 179 : Don't Forget!! 07/05/2009
Naruto 180 : It's A Promise!! 07/05/2009
Naruto 181 : The Fight Begins 07/05/2009
Naruto 182 : The Gathering!! 07/05/2009
Naruto 183 : Promise Of A Lifetime 07/05/2009
Naruto 184 : Sound Vs Leaf 07/05/2009
Naruto 185 : In Pursuit Of Sounds!! 07/05/2009
Naruto 186 : Mission Failed! 07/05/2009
Naruto 187 : Praying For Mercy 07/05/2009
Naruto 188 : Hidden Leaf's Shinobi 07/05/2009
Naruto 189 : The Power To Believe!! 07/05/2009
Naruto 190 : Unforgiveable!! 07/05/2009
Naruto 191 : Friends 07/05/2009
Naruto 192 : Plan 07/05/2009
Naruto 193 : Game Over 07/05/2009
Naruto 194 : Probing Each Other 07/05/2009
Naruto 195 : Strategr!! 07/05/2009
Naruto 196 : The Strongest Foe!! 07/05/2009
Naruto 197 : Unyielding Determination 07/05/2009
Naruto 198 : Metampsychosis!! 07/05/2009
Naruto 199 : Desire 07/05/2009
Naruto 200 : According To Plan!! 07/05/2009
Naruto 201 : Miscalculation!! 07/05/2009
Naruto 202 : The Three Wishes!! 07/05/2009
Naruto 203 : Sakon's Secret 07/05/2009
Naruto 204 : Ukon's Abilities 07/05/2009
Naruto 205 : Kiba's Decision!! 07/05/2009
Naruto 206 : Suffering 07/05/2009
Naruto 207 : The Game Is Up 07/05/2009
Naruto 208 : The First Hand Is A Feint!! 07/05/2009
Naruto 209 : Reinforcements On The Scene!! 07/05/2009
Naruto 210 : Lee's Secret 07/05/2009
Naruto 211 : Unpredictable!! 07/05/2009
Naruto 212 : Pinch! Pinch! Pinch!! 07/05/2009
Naruto 213 : A-Large Debt 07/05/2009
Naruto 214 : Retreat For The Time Being 07/05/2009
Naruto 215 : Gaara Of The Desert 07/05/2009
Naruto 216 : Spear And Shield!! 07/05/2009
Naruto 217 : For Someone Important 07/05/2009
Naruto 218 : Brothers Of The Leaf!! 07/05/2009
Naruto 219 : The Future And The Past 07/05/2009
Naruto 220 : Brothers 07/05/2009
Naruto 221 : A Distant Brother 07/05/2009
Naruto 222 : Suspicious Of Itachi 07/05/2009
Naruto 223 : Sasuke And His Father 07/05/2009
Naruto 224 : That Day 07/05/2009
Naruto 225 : Within The Darkness 07/05/2009
Naruto 226 : To My Dear Friend 07/05/2009
Naruto 227 : Chidori Vs Rasengan 07/05/2009
Naruto 228 : Kakashi's Premonition 07/05/2009
Naruto 229 : Bonds 07/05/2009
Naruto 230 : Time Of Awakening 07/05/2009
Naruto 231 : A Special Power 07/05/2009
Naruto 232 : Valley Of The End 07/05/2009
Naruto 233 : The Worst Conclusion 07/05/2009
Naruto 234 : Day Of Seperation 07/05/2009
Naruto 235 : Mission Failure!! 07/05/2009
Naruto 236 : The Promise That I Could Not Keep 07/05/2009
Naruto 237 : Fool 07/05/2009
Naruto 238 : The Day We Set Off!! 07/05/2009
Naruto 239 : Mission Start 07/05/2009
Naruto 240 : Teamwork 07/05/2009
Naruto 241 : A Ture Hero 07/05/2009
Naruto 242 : Crybaby Ninja 07/05/2009
Naruto 243 : Present 07/05/2009
Naruto 244 : Heroes Of The Sharingan 07/05/2009
Naruto 245 : Naruto's Return 07/05/2009
Naruto 246 : Growth Of The Two 07/05/2009
Naruto 247 : The Sand's Invaders 07/05/2009
Naruto 248 : Ambushing The Sand 07/05/2009
Naruto 249 : As Kazekage 07/05/2009
Naruto 250 : New Team, First Mission!! 07/05/2009
Naruto 251 : Going To The Sand 07/05/2009
Naruto 252 : Thoughts, Racing!! 07/05/2009
Naruto 253 : Reliable-Reinforcements 07/05/2009
Naruto 254 : Brothers 07/05/2009
Naruto 255 : Approaching!! 07/05/2009
Naruto 256 : Those Who Stand In The Way!! 07/05/2009
Naruto 257 : The Fruit Of Kakashi's Experience 07/05/2009
Naruto 258 : Gai Vs Kisame!! 07/05/2009
Naruto 259 : Itachi's Power 07/05/2009
Naruto 260 : Kakashi Vs Itachi!! 07/05/2009
Naruto 261 : Junchuuriki!! 07/05/2009
Naruto 262 : Racing Thoughts!! 07/05/2009
Naruto 263 : Loud Fury!! 07/05/2009
Naruto 264 : Sasori's Fine Art 07/05/2009
Naruto 265 : Chiyo And Sakura 07/05/2009
Naruto 266 : Sasori Appears!! 07/05/2009
Naruto 267 : Violent Determination 07/05/2009
Naruto 268 : Puppet Master Vs Puppet Master 07/05/2009
Naruto 269 : What I Can Do 07/05/2009
Naruto 270 : Miscalculation 07/05/2009
Naruto 271 : Unkown Ability 07/05/2009
Naruto 272 : Chiyo vs Sasori 07/05/2009
Naruto 273 : Last Battle 07/05/2009
Naruto 274 : A Dream Unrealized 07/05/2009
Naruto 275 : Reward 07/05/2009
Naruto 276 : A New Sharingan 07/05/2009
Naruto 277 : Ultimate Work of Art 07/05/2009
Naruto 278 : Death of Gaara 07/05/2009
Naruto 279 : Mysterious Power 07/05/2009
Naruto 280 : Entrusted Feelings 07/05/2009
Naruto 281 : The Way To Sasuke 07/05/2009
Naruto 282 : Return of Team Kakashi 07/05/2009
Naruto 283 : Member Hunt 07/05/2009
Naruto 284 : New Companions 07/05/2009
Naruto 285 : Those of the Root 07/05/2009
Naruto 286 : Naruto, Sasuke, Sai 07/05/2009
Naruto 287 : Untitled 07/05/2009
Naruto 288 : Unkown Thoughts 07/05/2009
Naruto 289 : Akatsuki Spy 07/05/2009
Naruto 290 : The Conclusion of Betrayal 07/05/2009
Naruto 291 : Fury's Trigger!! 07/05/2009
Naruto 292 : The Third Tail 07/05/2009
Naruto 293 : Loss of Control 07/05/2009
Naruto 294 : The Fourth Tail 07/05/2009
Naruto 295 : Becoming the Kyuubi 07/05/2009
Naruto 296 : A Sad Conclusion 07/05/2009
Naruto 297 : Sai's Mission 07/05/2009
Naruto 298 : Top Secret Mission 07/05/2009
Naruto 299 : The Source of Strength 07/05/2009
Naruto 300 : Sai's Picture Book 07/05/2009
Naruto 301 : Sai and Sasuke 07/05/2009
Naruto 302 : Infiltration 07/05/2009
Naruto 303 : Sai's Betrayal 07/05/2009
Naruto 304 : The other side of betrayal 07/05/2009
Naruto 305 : The Bond With You 07/05/2009
Naruto 306 : Reunion 07/05/2009
Naruto 307 : At a Whim 07/05/2009
Naruto 308 : Sasuke's Strength 07/05/2009
Naruto 309 : A Talk with the NineTails 07/05/2009
Naruto 310 : The Title 07/05/2009
Naruto 311 : Nicknames 07/05/2009
Naruto 312 : The Silently Approaching Menace 07/05/2009
Naruto 313 : The New Pair 07/05/2009
Naruto 314 : Akatsuki Strikes 07/05/2009
Naruto 315 : Advanced Training 07/05/2009
Naruto 316 : The Training Begins 07/05/2009
Naruto 317 : The Nightmare Begins 07/05/2009
Naruto 318 : The Training Progresses 07/05/2009
Naruto 319 : The Source of Determination 07/05/2009
Naruto 320 : Bounty 07/05/2009
Naruto 321 : A Way With Words 07/05/2009
Naruto 322 : You Can't Kill Him 07/05/2009
Naruto 323 : Divine Judgement 07/05/2009
Naruto 324 : Shikamaru's Analysis 07/05/2009
Naruto 325 : There Is No After 07/05/2009
Naruto 326 : Desired Pains 07/05/2009
Naruto 327 : In the Midst of Despair 07/05/2009
Naruto 328 : Team10 07/05/2009
Naruto 329 : Ambitions Unveiled 07/05/2009
Naruto 330 : New Most Depressing 07/05/2009
Naruto 331 : Team10 Sets Out 07/05/2009
Naruto 332 : Shikamaru's Battle 07/05/2009
Naruto 333 : Affinities 07/05/2009
Naruto 334 : Dark Transfiguration 07/05/2009
Naruto 335 : A Dreadful Secret 07/05/2009
Naruto 336 : Reverse Predicament 07/05/2009
Naruto 337 : Shikamaru's Talent 07/05/2009
Naruto 338 : When You Cursed Him 07/05/2009
Naruto 339 : New Technique 07/05/2009
Naruto 340 : A Hazardous Bridge 07/05/2009
Naruto 341 : 07/05/2009
Naruto 342 : King 07/05/2009
Naruto 343 : Heartless 07/05/2009
Naruto 344 : The Snake 07/05/2009
Naruto 345 : Ritual 07/05/2009
Naruto 346 : The New Jutsu's Secret 07/05/2009
Naruto 347 : Diversion 07/05/2009
Naruto 348 : The Next One 07/05/2009
Naruto 349 : 07/05/2009
Naruto 350 : 07/05/2009
Naruto 351 : A Man To Man Talk 07/05/2009
Naruto 352 : The Purpose 07/05/2009
Naruto 353 : Akatsuki Gathers 07/05/2009
Naruto 354 : Making Their Move 07/05/2009
Naruto 355 : Which Way 07/05/2009
Naruto 356 : Engagement 07/05/2009
Naruto 357 : Deidara vs Sasuke 07/05/2009
Naruto 358 : Cornered by C2! 07/05/2009
Naruto 359 : Those Eyes 07/05/2009
Naruto 360 : C4 Garuda 07/05/2009
Naruto 361 : Weak Spot 07/05/2009
Naruto 362 : Masterpiece! 07/05/2009
Naruto 363 : Sasuke's Death! 07/05/2009
Naruto 364 : The Target 07/05/2009
Naruto 365 : Chasing Itachi 07/05/2009
Naruto 366 : Brothers 07/05/2009
Naruto 367 : Itachi and Sasuke 07/05/2009
Naruto 368 : Reconnaissance 07/05/2009
Naruto 369 : About Pain 07/05/2009
Naruto 370 : A Premonition 07/05/2009
Naruto 371 : Old Friends 07/05/2009
Naruto 372 : The Weeping Country 07/05/2009
Naruto 373 : The Student Teacher Era 07/05/2009
Naruto 374 : Growing into a God 07/05/2009
Naruto 375 : Ni Dai Senin 07/05/2009
Naruto 376 : The Destined Child 07/05/2009
Naruto 377 : Hermit Mode 07/05/2009
Naruto 378 : One on One 07/05/2009
Naruto 379 : Jiraiya's Decision! 07/05/2009
Naruto 380 : That Face 07/05/2009
Naruto 381 : His True Identity 07/05/2009
Naruto 382 : My Real Decision! 07/05/2009
Naruto 383 : The Epilogue, And the 07/05/2009
Naruto 384 : Two Roads Diverge 07/05/2009
Naruto 385 : Secret of the Mangekyou 07/05/2009
Naruto 386 : My New Light! 07/05/2009
Naruto 387 : Reality 07/05/2009
Naruto 388 : The Gap Between Our Power 07/05/2009
Naruto 389 : Sasuke's Strategy 07/05/2009
Naruto 390 : The Final Justu 07/05/2009
Naruto 391 : With the Thunder! 07/05/2009
Naruto 392 : Susano'o 07/05/2009
Naruto 393 : My Eyes! 07/05/2009
Naruto 394 : Victory of Sasuke 07/05/2009
Naruto 395 : The Mystery That is Tobi 07/05/2009
Naruto 396 : Introduction 07/05/2009
Naruto 397 : The Man Who Knows The Truth 07/05/2009
Naruto 398 : Konoha's Beginnings 07/05/2009
Naruto 399 : The Beginning of Everything 07/05/2009
Naruto 400 : In Hell 07/05/2009
Naruto 401 : Illusion 07/05/2009
Naruto 402 : Last Words 07/05/2009
Naruto 403 : Tears 07/05/2009
Naruto 404 : Falcon and Akatsuki 07/05/2009
Naruto 405 : Left Behind 07/05/2009
Naruto 406 : The Key to the Future 07/05/2009
Naruto 407 : Asking Naruto 07/05/2009
Naruto 408 : Fukasaku's Proposal 07/05/2009
Naruto 409 : Passing Down the Sage Techniques 07/05/2009
Naruto 410 : Battle at Unraikyo 07/05/2009
Naruto 411 : The Eight-Tailed Beast vs Sasuke!! 07/05/2009
Naruto 412 : Fear Like They've Never Known Before 07/05/2009
Naruto 413 : Crash 07/05/2009
Naruto 414 : Bull on Rampage 07/05/2009
Naruto 415 : A New Power!! 07/05/2009
Naruto 416 : The Legend of the Gutsy Ninja 07/05/2009
Naruto 417 : Raikage Makes His Move 07/05/2009
Naruto 418 : Naruto, The Sage! 07/05/2009
Naruto 419 : Attack!! 07/05/2009
Naruto 420 : Battlefield Konoha 07/05/2009
Naruto 421 : Call Naruto Back!! 07/05/2009
Naruto 422 : Kakashi vs Pain 07/05/2009
Naruto 423 : The Deva Path's Power 07/05/2009
Naruto 424 : Determination!! 07/05/2009
Naruto 425 : Hatake Kakashi 07/05/2009
Naruto 426 : Naruto and Konoha 07/05/2009
Naruto 427 : Reunion 07/05/2009
Naruto 428 : Conversation 07/05/2009
Naruto 429 : Pain 07/05/2009
Naruto 430 : Naruto's Return 07/05/2009
Naruto 431 : Naruto Erupts 07/05/2009
Naruto 432 : The Return of the Rasen Shuriken 07/05/2009
Naruto 433 : Sage Technique Failure 07/05/2009
Naruto 434 : Naruto vs God Realm 07/05/2009
Naruto 435 : Bansho Tenin 07/05/2009
Naruto 436 : Peace 07/05/2009
Naruto 437 : Confession 07/05/2009
Naruto 438 : Breaking the Seal 07/05/2009
Naruto 439 : Chibaku Tensei 07/05/2009
Naruto 440 : A Conversation With The 4th!! 07/05/2009
Naruto 441 : Rasen Shuriken vs Shinra Tensei 07/05/2009
Naruto 442 : The Last Gamble!! 07/05/2009
Naruto 443 : The Meeting 07/05/2009
Naruto 444 : The Answer 07/05/2009
Naruto 445 : Top of the World 07/05/2009
Naruto 446 : I Just Wanted to Protect Them 07/05/2009
Naruto 447 : Believe 07/05/2009
Naruto 448 : Memento 07/05/2009
Naruto 449 : The Flower of Hope 07/05/2009
Naruto 450 : The Joyful Village 07/05/2009
Naruto 451 : Dealing with Sasuke 07/05/2009
Naruto 452 : Closing in on Danzo 07/05/2009
Naruto 453 : The Night Before the Five Kages Meet 07/05/2009
Naruto 454 : The Five Kages 07/05/2009
Naruto 455 : Bond 07/10/2009
Naruto 456 : Naruto Departs 07/22/2009
Naruto 457 : The Meeting of the Five Kages Begins 08/01/2009
Naruto 458 : The Five Kages' Argument 08/01/2009
Naruto 459 : Sakura's Decision 08/07/2009
Naruto 460 : Sasuke Surrounded 08/21/2009
Naruto 461 : Kumogakure vs Hawk 08/28/2009
Naruto 462 : Sasuke's Dogma 09/04/2009
Naruto 463 : Sasuke vs Raikage 09/11/2009
Naruto 464 : The Power of Darkness 09/17/2009
Naruto 465 : Attack on the Summit 09/25/2009
Naruto 466 : Battle Behind Closed Doors 10/02/2009
Naruto 467 : Decleration of War 10/08/2009
Naruto 468 : Hachibi and Kyuubi 10/16/2009
Naruto 469 : Sakura s Confession 10/29/2009
Naruto 470 : Killerbee vs Kisame 11/06/2009
Naruto 471 : Tailed Beast, Version 2 11/13/2009
Naruto 472 : A Deadly Battle in an Underwater Prison 11/20/2009
Naruto 473 : Brother 11/27/2009
Naruto 474 : Prepared To Act As A Hokage! 12/04/2009
Naruto 475 : Madara s True Power 12/11/2009
Naruto 476 : Sasuke vs Danzou! 12/17/2009
Naruto 477 : Dont Speak of Itachi 12/26/2009
Naruto 478 : Susano O, Completed 01/14/2010
Naruto 479 : Izanagi 01/22/2010
Naruto 480 : Sacrifice 01/28/2010
Naruto 481 : Danzo Dies 02/05/2010
Naruto 482 : Once More... 02/11/2010
Naruto 483 : Master And Student Meet Again 02/18/2010
Naruto 484 : Team Seven! 02/26/2010
Naruto 485 : So Close And Yet So Far 03/04/2010
Naruto 486 : Fists 03/11/2010
Naruto 487 : The Battle Begins 03/17/2010
Naruto 488 : The Villages 03/25/2010
Naruto 489 : On The Brink Of World War! 04/01/2010
Naruto 490 : The Truth of the Nine-Tails 04/07/2010
Naruto 491 : Jinchuuriki, Confined!! 04/15/2010
Naruto 492 : Greetings 04/22/2010
Naruto 493 : Dark Naruto!! 05/06/2010
Naruto 494 : Killer Bee and Motoi 05/13/2010
Naruto 495 : Crush Dark Naruto! 05/20/2010
Naruto 496 : Meeting the Nine-Tails Once Again! 05/27/2010
Naruto 497 : The Nine-Tails vs. Naruto! 06/03/2010
Naruto 498 : Mom`s Red Hair 06/10/2010
Naruto 499 : A New Seal! 06/16/2010
Naruto 500 : The Birth of Naruto 07/01/2010
Naruto 501 : The Nine-Tails Strikes 07/08/2010
Naruto 502 : The Fourth Hokage Goes to War! 07/16/2010
Naruto 503 : Minato`s Dead Demon Seal! 07/22/2010
Naruto 504 : Thank You 07/29/2010
Naruto 505 : The Nine-Tails` Chakra Unleashed! 08/05/2010
Naruto 506 : Gai vs Kisame 08/19/2010
Naruto 507 : A Living Lie! 08/26/2010
Naruto 508 : A Death Befitting A Shinobi 09/02/2010
Naruto 509 : A Bridge to Peace 09/09/2010
Naruto 510 : A Shocking Forbidden Technique 09/15/2010
Naruto 511 : We`ll All Come Home 09/23/2010
Naruto 512 : The Truth Behind Zetsu! 10/07/2010
Naruto 513 : Kabuto vs. The Tsuchikage! 10/14/2010
Naruto 514 : Kabuto`s Plot! 10/21/2010
Naruto 515 : The War Begins! 11/03/2010
Naruto 516 : Gaara s Speech 11/10/2010
Naruto 517 : Omoi`s War! 11/17/2010
Naruto 518 : The Ambush Squads Clash! 11/25/2010
Naruto 519 : The Tailed Beast Bomb 12/03/2010
Naruto 520 : The Secret behind Impure World Resurrection 12/10/2010
Naruto 521 : The Army's Battle Begins! 12/16/2010
Naruto 522 : I'm Already Dead 12/26/2010
Naruto 523 : The Legendary Seven Swordsmen! 01/13/2011
Naruto 524 : Things I Want To Protect 01/21/2011
Naruto 525 : The Kages Revived! 01/27/2011
Naruto 526 : Darui's Squad Leaps Into Battle! 02/03/2011
Naruto 527 : Secret Word 02/10/2011
Naruto 528 : More Than 'Dull' 02/18/2011
Naruto 529 : Golden Bonds 02/24/2011
Naruto 530 : Chouji's Determination 03/02/2011
Naruto 531 : Team Asuma, Together Again! 03/10/2011
Naruto 532 : Mifune vs. Hanzou, The Conclusion! 03/17/2011
Naruto 533 : An Oath 03/30/2011
Naruto 534 : Farewell, Ino-Shika-Chou! 04/06/2011
Naruto 535 : Iruka's Persuasion 04/14/2011
Naruto 536 : Naruto Goes to War! 04/21/2011
Naruto 537 : Night 05/01/2011
Naruto 538 : Cross-Examination 05/11/2011
Naruto 539 : A Bloody Night! 05/18/2011
Naruto 540 : Madara's Plan 05/25/2011
Naruto 541 : Raikage Vs Naruto!? 06/01/2011
Naruto 542 : The Secret Story of the Strongest Tag-Team!! 06/08/2011
Naruto 543 : Words That Can't Be Dicarded 06/15/2011
Naruto 544 : Two Suns!! 06/22/2011
Naruto 545 : An Army of Immortals!! 06/29/2011
Naruto 546 : Clash of The New And Old Kage 07/06/2011
Naruto 547 : Objects of true value!! 07/12/2011
Naruto 548 : Naruto vs. Itachi!! 07/20/2011
Naruto 549 : Itachi's Question!! 07/27/2011
Naruto 550 : Koto Amatsukami 08/03/2011
Naruto 551 : Stop Nagato! 08/17/2011
Naruto 552 : The Prerequisite To Be Hokage...!! 08/24/2011
Naruto 553 : On The Battlefield!! 08/31/2011
Naruto 554 : The Rasenshuriken's Limit..!! 09/07/2011
Naruto 555 : Contradiction 09/13/2011
Naruto 556 : Gaara vs. Mizukage!! 09/21/2011
Naruto 557 : Jouki Boy!! 09/28/2011
Naruto 558 : Kabuto's Trump Card..!! 10/04/2011
Naruto 559 : Reinforcements Arrive 10/12/2011
Naruto 560 : Madara Uchiha 10/19/2011
Naruto 561 : The Power in a Name 10/27/2011
Naruto 562 : Find Yourself 11/02/2011
Naruto 563 : Gathering of the Five Kages...!! 11/09/2011
Naruto 564 : No One 11/23/2011
Naruto 565 : Jinchuuriki vs Jinchuuriki 11/30/2011
Naruto 566 : Eyes & Beasts 12/07/2011
Naruto 567 : The jinchuuriki of the Leaf village 12/14/2011
Naruto 568 : The Four Tails: The Sage King of the Apes 12/26/2011
Naruto 569 : A Proof of Good Will!! 01/11/2012
Naruto 570 : Kurama!! 01/18/2012
Naruto 571 : Bijuu Mode 01/25/2012
Naruto 572 : The Nine Names 02/01/2012
Naruto 573 : The Path Toward Radiance 02/08/2012
Naruto 574 : The Eyes That Look In To The Darkness 02/15/2012
Naruto 575 : Stone Will 02/22/2012

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar